ಮಾತೆಂದರೆ ಇದು

“ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಡ ಬೇಡಿ.! ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ..”

- ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

Image: