ನಮ್ಮ ಮರು ಟ್ವೀಟ್

ರತನ್ ಟಾಟಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು

ಭೇಟಿಯಾದರಂತೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೆಟ್ ಗುಂಪು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ

"ಪರಿಹಾರ"ಕ್ಕೆ ನಾಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತೋ?

                                                                      @ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್

 

Image: