ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಕುಟುಂಬದವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನವರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ

Slideshow Image: