ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ

ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‍ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು  ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಬಿಳಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ.

* ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಟ್

Pages

ಸುದ್ದಿಗಳು

ವರದಿಗಳು